Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție
Marți Februarie 18, 2020

Lista documentelor de interes public

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ANR
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor şi serviciilor din ANR
 • Programul de funcţionare şi programul de audienţe al ANR
 • Coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, adresa poştală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet)
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ANR, precum şi numele persoanei/compartimentului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public;
 • Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil
 • Programele şi strategiile proprii Agenției Naționale pentru Romi;
 • Rapoarte anuale de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 52/2003
 • Proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice
 • Comunicate de presă, informaţii de presă, drepturi la replică
 • Declaraţii de avere şi de interese
 • Informaţii privind organizarea concursurilor de selecţie a candidaţilor în vederea angajării şi condiţiile necesare pentru ocuparea posturilor.

Lista documente produse si/sau gestionate de structurile proprii de activitate

·         Note, documente elaborate şi expediate (corespondenţa)

·         Condici de predare-primire corespondenţă

·         Registre de intrare-ieşire documente

·         Rapoarte

·         Instrumente de prezentare şi motivare, proiecte de acte normative

·         Memorandumuri

·         Petiţii şi răspunsuri la petiţii

·         Adrese către alte instituţii

·         Note de corespondenţă internă

·         Agenda de lucru a președintelui

·         Fişe ale posturilor

·         Fişe de apreciere individuală a activităţii personalului

·         Condici de prezenţă

·         Procese verbale de predare-primire

·         Documente financiar-contabile potrivit legislaţiei în vigoare

·         Bugetul anual aprobat al ANR pe surse de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare şi programe

·         Bilanţul contabil (execuţia bugetară anuală)

·         Raport privind activitatea de control financiar preventiv

·         Proceduri, metodologii, rapoarte

·         Documentaţii achiziţii publice

·         Ordine de deplasare

·         Dosare profesionale ale angajaţilor

·         Dosare de pensionare

·         Adeverinţe

·         Comunicate de presă, informări, precizări, drepturi la replică

·         Acte administrative cu caracter individual

·         Contracte individuale de muncă

·         Documente de arhivă.